polskie obywatelstwo, paszport, polska, obywatelstwo - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Polskie Obywatelstwo

Nadanie Obywatelstwa

 

Obywatelstwo polskie można uzyskać:

  • Przez nadanie obywatelstwa polskiego
  • Przez uznanie za obywatela polskiego
  • Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

 

 NADANIE OBYWATELSTWA

Zgodnie z obowiązującym prawem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa polskiego następuję na wniosek cudzoziemca. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

 

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Za obywatela polskiego uznaje się:

1.    Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się  lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, który posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

2.    Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE , który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

3.     Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;

4.  Małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

5.       Małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się ->lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

6.    cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: 

· posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ,

·  oraz posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

7.  Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

 

PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Cudzoziemcowi, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 roku przywraca się obywatelstwo polskie.