polskie obywatelstwo, paszport, polska, obywatelstwo - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

21 cudzoziemców z polskim paszportem

Blog » 21 cudzoziemców z polskim paszportem

Polska zyskała dwudziestu jeden nowych obywateli, którzy pochodzą z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Rosji oraz z Indii. Nadanie polskie obywatelstwa odbyło się 6 lutego w Łodzi w miejscowym Urzędzie Wojewódzkim. 

Dlatego postaraj się o polskie obywatelstwo (poprzez nadanie lub uznanie) i uzyskaj polski paszport.

NADANIE OBYWATELSTWA

Zgodnie z obowiązującym prawem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa polskiego następuję na wniosek cudzoziemca. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
Za obywatela polskiego uznaje się:

  • Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, który posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
  • Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE , który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;
  • Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
  • Małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
  • Małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
  • Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu raz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
  • Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

(źródło:www.expressilustrowany.pl)