Pobyt, karta pobytu, legalizacja pobytu - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Pobyt w Polsce

KARTA POBYTU

Karta Pobytu pozwala stwierdzić tożsamość cudzoziemca w Polsce przez okres ważności wskazany w dokumencie. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia posiadacza Karty do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał:

  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • status uchodźcy;
  • ochronę uzupełniającą;
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.