Pobyt, karta pobytu, legalizacja pobytu - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Pobyt w Polsce

KARTA POBYTU

Karta Pobytu pozwala stwierdzić tożsamość cudzoziemca w Polsce przez okres ważności wskazany w dokumencie. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia posiadacza Karty do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał:

  1. zezwolenie na pobyt czasowy
  2. zezwolenie na pobyt stały;
  3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  4. status uchodźcy;
  5. ochronę uzupełniającą;
  6. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.